ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนพฤษภาคม 2564

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิราชสุดา สามัญประจำปี 2563
ณ ห้องประชุมวังสระปทุม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานการประชุมของคณะกรรมการมูลนิธิราชสุดา สามัญประจำปี 2563 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล เป็นกรรมการและเลขานุการมูลนิธิราชสุดา ในการนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา ได้ถวายรายงานสรุปผลการดำเนินงานของ​ วิทยาลัยราชสุดา ประจำปีงบประมาณ 2563 อาทิ ความก้าวหน้าผู้รับทุนพัฒนาบุคลากรจากมูลนิธิราชสุดา หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญา จำนวน 5 หลักสูตร หลักสูตรการศึกษาแบบยืดหยุ่น จำนวน 2 หลักสูตรและอยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 2 หลักสูตร รวมถึงจำนวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร ทั้งนักศึกษาพิการและนักศึกษาทั่วไป​ การจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2563 และ 2564​ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิราชสุดา ประจำปีงบประมาณ 2563 การแสวงหาความร่วมมือและทุนสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ การดำเนินงานด้านสภาพแวดล้อมสนับสนุนพันธกิจที่สำคัญ ได้แก่ การจัดทำห้องปฏิบัติงานผ้าและงานไม้ การปรับปรุงครัววิลาวัลย์ การขุดลอกบ่อเพาะพันธุ์ปลา การสร้างหอพักนักศึกษาใหม่ การฟื้นฟูหอพักนักศึกษา (หอพักเดิม) งานบำรุงรักษาลิฟต์ หอพัก และอาคารอำนวยการ งานทาสีภายนอกอาคาร (หอพัก อาคารอำนวยการ อาคารเรียนและฝึกงาน) และงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนจากมูลนิธิราชสุดา พ.ศ.2564 ทั้งนี้ ได้ถวายการนำเสนอวิดีทัศน์การดำเนินงานของวิทยาลัยฯ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตร และนำเสนอแก่กรรมการในที่ประชุม ถึงการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ ในปีงบประมาณ 2563 จนถึงปัจจุบัน ตาม Flagships ได้แก่ Flexible education program, Multi-discipline, multi-faculty disability research cluster, และ Social & community-based rehabilitation services นอกจากนี้ได้นำเสนอแผนการดำเนินงาน MU Independent Living Center ถึงการพัฒนาขอบเขตงาน ระบบงาน แผนการดำเนินงาน และการสร้างความร่วมมือในปี พ.ศ.2564 และการดำเนินใน พ.ศ.2565 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษาและการฝึกทักษะการใช้วิถีชีวิตอิสระของคนพิการต่อไปในอนาคต

ข่าวโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยราชสุดา
ภาพโดย : ณัฐเขต หน่วยโสตทัศนศึกษา