ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนพฤษภาคม 2564

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564


วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และแพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารวิทยาลัยราชสุดา หัวหน้างาน รักษาการหัวหน้างานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการนำเสนอข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนพัฒนาและผลลัพธ์ของแผนพัฒนา ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2564 ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment โดยมีรองศาสตราจารย์แพทย์หญิง ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา ประธานกรรมการและคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อนำมาพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินที่เป็นเลิศในระดับอาเซียนต่อไป ณ ห้องประชุม 231 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา

ข่าวโดย : ฐิติรัตน์ หน่วยพัฒนาคุณภาพ
ภาพโดย : สุวัฒน์ชัย หน่วยโสตทัศนศึกษา