ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี 2564

ข่าวและเหตุการณ์ เดือนมิถุนายน 2564


ภาพวิทยาลัยราชสุดาจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7วิทยาลัยราชสุดา จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 ในรูปแบบเสมือนจริง(Virtual Conference) ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 หัวข้อ "Inclusion Education Futures: Policies, Practices and Funding" เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผลงานทางวิชาการ และขับเคลื่อนผลงานวิจัยด้านคนพิการทั้งระดับชาติและนานาชาติสู่การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนพิการในสังคมอย่างครบวงจร ​โดยม ีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม


ภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit: 2) ครั้งที่ 9/2564 ของวิทยาลัยราชสุดาวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยรับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit: 2) ครั้งที่ 9/2564 ของวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อกำหนดเป้าหมาย แผนดำเนินการปีงบประมาณ 2564-2565 และรับฟังถึงผลสำเร็จ ของการดำเนินการที่ผ่านมา โดยมี แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยฯ กรรมการประจำส่วนงาน หัวหน้างาน และรักษาการหัวหน้างาน เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นผ่านการประชุมออนไลน์​ ​ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม


ภาพ นายชาลี ทองดอนเอ​ สาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล​ จังหวัด​นครปฐม​และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจประเมินความพร้อมของวิทยาลัยราชสุดา เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตการใช้อาคารสถานที่ วันที่ 17 มิถุนายน 2564​ แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ​ นายชาลี ทองดอนเอ​ สาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล​ จังหวัด​นครปฐม​และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจประเมินความพร้อมของวิทยาลัยราชสุดา เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตการใช้อาคารสถานที่​ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาปรับพื้นฐาน ของนักศึกษารหัส 64 (2 หลักสูตร) ณ​ วิทยาลัย​ราชสุดา​ มหา​วิทยาลัย​มหิดล​ ​ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพ แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา  พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา รับมอบการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และสุขภัณฑ์ จากบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐนียา โตรักษา รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและกิจการนักศึกษา รับมอบการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และสุขภัณฑ์จาก บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ HomePro มูลค่ารวม 879,282 บาท เพื่อซ่อมแซมห้องน้ำรวมภายในอาคารหอพักนักศึกษา ​ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพ อาจารย์ ดร.อิศวรา ศิริรุ่งเรือง ให้สัมภาษณ์และถ่ายทำวีดีโอ ในหัวข้อ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาพิการและฝึกวิชาชีพวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธี เชียงชะนา รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากบริษัท จัดใหญ่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการสัมภาษณ์ อาจารย์ ดร.อิศวรา ศิริรุ่งเรือง ให้สัมภาษณ์และถ่ายทำวีดีโอ ในหัวข้อ "สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาพิการและฝึกวิชาชีพ" การสัมภาษณ์และถ่ายทำวีดีโอในครั้งนี้ เพื่อสื่อสารกิจกรรมที่สอดคล้องกับ 17 เป้าหมาย SDGs ของมหาวิทยาลัยมหิดล​ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพ  งานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ ๓๐ ปีวันที่ 11 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ Virtual Visiting Professor ในหัวข้อ "Teaching through dialogue to promote learning in online platforms during covid 19- pandemic" วิทยากรโดย Assoc. Prof. Joseph Seyram Agbenyega จาก Emirates College for Advanced Education, UAE โดยมี อาจารย์ ดร.สุนันทา ขลิบทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยราชสุดา ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ​ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม