ขณะนี้คุณอยู่ที่ | เดือนมิถุนายน 2564

อบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ Virtual Visiting Professor ในหัวข้อ
"Teaching through dialogue to promote learning
in online platforms during covid 19- pandemic"


วันที่ 11 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ Virtual Visiting Professor ในหัวข้อ "Teaching through dialogue to promote learning in online platforms during covid 19- pandemic" วิทยากรโดย Assoc. Prof. Joseph Seyram Agbenyega จาก Emirates College for Advanced Education, UAE โดยมีอาจารย์ ดร.สุนันทา ขลิบทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยราชสุดา ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวได้รับความสนใจจาก ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ในการเข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) จำนวน 19 คน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ Virtual Visiting Professor จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีความร่วมมือ แลกเปลี่ยนทัศนะทางวิชาการ ทำการวิจัยและตีพิมพ์ผลงานร่วมกับศาสตราจารย์อาคันตุกะ หรือนักวิชาการชาวต่างชาติ รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาได้มีปฏิสัมพันธ์ทางวิชาการ กับศาสตราจารย์อาคันตุกะ มีโอกาสสัมผัสมุมมองที่แตกต่าง และนำไปสู่การสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางวิชาการที่เข้มแข็งกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ