ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวและเหตุการณ์ประจำปี 2564

ข่าวและเหตุการณ์ เดือนมิถุนายน 2564


ภาพ นายชาลี ทองดอนเอ​ สาธารณสุขอำเภอพุทธมณฑล​ จังหวัด​นครปฐม​และคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจประเมินความพร้อมของวิทยาลัยราชสุดา เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตการใช้อาคารสถานที่ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 อาจารย์แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม International Roundtable Discussion ผ่านระบบ Zoom meeting ในหัวข้อ "Accommodating the Needs of Persons with Disabilities in Policies concerning Public Health Emergencies: Law, Ethics and Practice." จัดโดย School of Law, City University of Hong Kong ร่วมด้วย อาจารย์มณเฑียร บุญตัน ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพอาจารย์แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการจัดให้บริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระคนพิการ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 อาจารย์แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามประเมินผลการจัดให้บริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระคนพิการ ของหน่วยบริการร่วมให้บริการนำร่อง ได้แก่ ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการชลบุรี ปทุมธานี และ นนทบุรี ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม
ภาพ อาจารย์แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล    ได้เข้าร่วมให้ความคิดเห็นในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 อาจารย์แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมให้ความคิดเห็นในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้าโครงการวิจัยการสังเคราะห์และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทยด้านที่อยู่อาศัย ในเวทีนำเสนอผลการวิจัยการศึกษาอุปสงค์และอุปทานเรื่องที่อยู่อาศัยและบริการสนับสนุนสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและมีความจำเป็นต้องรับความช่วยเหลือ ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพ แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรในการอภิปรายเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นวิทยากรในการอภิปราย เรื่อง "ก้าวต่อไปของการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน" ในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ (สุขภาพจิตดี วิถีชีวิตใหม่) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2564 จัดโดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยมีสาระสำคัญของการอภิปราย คือ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช หรือคนพิการทางจิตสังคม ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรมภาพกิจกรรมประชุมนักศึกษา และผู้ปกครองของนักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพักนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดาวิทยาลัยราชสุดาจัดกิจกรรมประชุมนักศึกษา และผู้ปกครองของนักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพักนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live และ WebEx Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ภายในวิทยาลัยราชสุดา รวมถึงมาตรการในการดูแลนักศึกษาภายในวิทยาลัย ราชสุดาช่วงสถานการณ์ COVID-19 และเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบาย แนวทางการดูแลนักศึกษา รวมถึงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล กำกับนักศึกษาในปกครอง และเสนอความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อวิทยาลัย ลิ้งค์ดูภาพกิจกรรม