ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ
  • ภาพ สไลด์หน้าเพจ ภาพที่ 1 ภาพหมู่แสดงความยินดีในโอกาสที่ รศ.ดร.อาดัม และ ผศ.ดร.สุธา ได้รับรางวัล นวัตกรรมเพื่อคนพิการ

  • ภาพ สไลด์หน้าเพจ ภาพที่ 1 ภาพหมู่ของนักศึกษาได้รับทุนการศึกษามูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

  • ภาพ สไลด์หน้าเพจ ภาพที่ 1 รักษาการแทนคณบดีฯ ถ่ายภาพร่วมกับนักศึกษา

  • ภาพ สไลด์หน้าเพจ ภาพที่ 2 รักษาการแทนคณบดีฯ ถ่ายภาพร่วมกับนักศึกษา

รายการเคียงบ่าเคียงไหล่


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิ้งค์ไปยังการเปิดรับนักศึกษาใหม่
ลิ้งค์ไปยัง Map-EX ของวิทยาลัยราชสุดา
ลิ้งค์ไปยัง international conference and Prodeeding
ลิ้งค์ไปยังสื่อมัลติมีเดียภาษามือไทย วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
ลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์วารสารวิทยาลัยราชสุดา
ลิ้งค์ไปยังหน้าข่าวสารสำหรับนักศึกษา
ลิ้งค์ไปเพื่อดาวน์โหลด E-Book
ลิ้งค์ไปยังรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอนภายในวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
ลิ้งค์ไปยังวิดีโอภาษามือแนะนำวิธีการป้องกันไวรัส COVID-19

ข่าวกิจกรรม

ภาพผู้บริหาร AUN-DPPnet จาก University of Malaya ประเทศมาเลเซียและคณะ เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมวิทยาลัยราชสุดาและพบปะนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา ที่ได้รับทุน AUN-DPPnetมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดา ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร. อิศวรา ศิริรุ่งเรือง อาจารย์ประจำภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พร้อมด้วยหน่วยวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Professor Dr. Yahaya Ahmad, Director of Aun-DPPnet และ Associate Vice-Chancellor (Corporate Strategy), University of Malaya ประเทศมาเลเซีย และคณะ รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2565เมื่อวันที่ 21 – 22 กันยายน 2565 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2565 เข้าตรวจประเมินวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี รองศาสตราจารย์ดร.ทันตแพทย์ชูชัย อนันต์มานะ เป็นประธานคณะกรรมการฯ ในวันแรกของการตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย คุณาวิศรุต รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๔ จากภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานงานบริการวิชาการด้านคนพิการทางการเห็น วันที่ 12 กันยายน 2565 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 จากภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 24 คน ได้เข้าศึกษาดูงานงานบริการวิชาการด้านคนพิการทางการเห็น และหน่วยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดย นางสาวเนตรนภา อนุประเสริฐ หัวหน้างานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและบริการนักศึกษาพิการ พร้อมด้วยบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพคณะนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  ครู และผู้ปกครอง จากศูนย์การเรียนปฐมธรรม จังหวัดกรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจนจิรา เจนจิตรวาณิช อาจารย์ประจำภาควิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับคณะนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ครู และผู้ปกครอง จำนวน 37 คน จากศูนย์การเรียนปฐมธรรม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานบริการวิชาการด้านคนพิการทางการเห็น รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังอ่านเพิ่มเติมข่าวกิจกรรมปี 2565

ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยัง Sustainability Website ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังนโยบายการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้ารับสมัครงาน ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยัง Ratchasuda e-learning ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้าความร่วมมือกับต่างประเทศ ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้านวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สำหรับคนหูหนวก ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยัง Webmail มหิดล ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังช่อง VDO Youtube ราชสุดา ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้า Intranet ของวิทยาลัย ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังระบบให้บริการสารสนเทศของวิทยาลัยราชสุดา