ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ
 • ภาพคณะผู้บริหาร ถ่ายภาพบริเวรหน้าป้ายชื่อวิทยาลัยราชสุดา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยครอบรอบ 30 ปี

 • ภาพคณะผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากร ถ่ายภาพบริเวรหน้าป้ายชื่อวิทยาลัยราชสุดา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยครอบรอบ 30 ปี

 • ภาพแพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลประจำปี 2563

  แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลประจำปี 2563

 • ภาพแพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลประจำปี 2563

  แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลประจำปี 2563

รายการเคียงบ่าเคียงไหล่


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์การประชุมวิชาการนานาชาติด้านคนพิการครั้งที่ 7
ลิ้งค์ไปยัง Map-EX ของวิทยาลัยราชสุดา
ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564
ลิ้งค์ไปยังรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอนภายในวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
ลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์วารสารวิทยาลัยราชสุดา
ลิ้งค์ไปยังสื่อมัลติมีเดียภาษามือไทย วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
ลิ้งค์ไปยัง international conference and Prodeeding
ลิ้งค์ไปยังวิดีโอภาษามือแนะนำวิธีการป้องกันไวรัส COVID-19
ลิ้งค์ไปยังหน้าข่าวสารสำหรับนักศึกษา

ข่าวกิจกรรม

ภาพ งานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ ๓๐ ปีวันที่ 11 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ Virtual Visiting Professor ในหัวข้อ "Teaching through dialogue to promote learning in online platforms during covid 19- pandemic" วิทยากรโดย Assoc. Prof. Joseph Seyram Agbenyega จาก Emirates College for Advanced Education, UAE โดยมี อาจารย์ ดร.สุนันทา ขลิบทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยราชสุดา ผู้รับผิดชอบโครงการฯ รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพ งานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ ๓๐ ปีวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน "วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ ๓๐ปี"ภายในงานมีพิธีสักการะศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิราชสุดา ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี พร้อมด้วยแพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา คณะผู้บริหาร คณะกรรมการประจำส่วนงาน ผู้แทนคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมงาน รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพ การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และแพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยราชสุดา หัวหน้างาน รักษาการหัวหน้างานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการนำเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนพัฒนาและผลลัพธ์ของแผนพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพ การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิราชสุดา สามัญประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมวังสระปทุม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานการประชุมของคณะกรรมการมูลนิธิราชสุดา สามัญประจำปี 2563 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล เป็นกรรมการและเลขานุการมูลนิธิราชสุดา ในการนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยราชสุดา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพ กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2564วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร​มหาวิทยาลัย​มหิดล​และผู้แทนส่วนงานภายใ​น​ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันปลูกต้นกัลปพฤกษ์ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2564 ทั้งนี้​กิจกรรม​ดังกล่าว​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทธี เชียงชะนา​ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ​ วิทยาลัย​ราชสุดา​ เข้าร่วมด้วย รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังอ่านเพิ่มเติมข่าวกิจกรรมปี 2564

ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยัง Sustainability Website ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้ารับสมัครงาน ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยัง Ratchasuda e-learning ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้าความร่วมมือกับต่างประเทศ ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้านวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สำหรับคนหูหนวก ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้าความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยัง Webmail มหิดล ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังช่อง VDO Youtube ราชสุดา ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้า Intranet ของวิทยาลัย ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังระบบให้บริการสารสนเทศของวิทยาลัยราชสุดา