ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ
  • ภาพคณะผู้บริหาร ถ่ายภาพบริเวรหน้าป้ายชื่อวิทยาลัยราชสุดา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยครอบรอบ 30 ปี

  • ภาพคณะผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากร ถ่ายภาพบริเวรหน้าป้ายชื่อวิทยาลัยราชสุดา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยครอบรอบ 30 ปี

  • ภาพแพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลประจำปี 2563

    แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลประจำปี 2563

  • ภาพแพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลประจำปี 2563

    แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลประจำปี 2563

รายการเคียงบ่าเคียงไหล่


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลิ้งค์ไปยังใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
ลิ้งค์ไปยัง Map-EX ของวิทยาลัยราชสุดา
ลิ้งค์ไปยัง international conference and Prodeeding
ลิ้งค์ไปยังสื่อมัลติมีเดียภาษามือไทย วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
ลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์วารสารวิทยาลัยราชสุดา
ลิ้งค์ไปยังหน้าข่าวสารสำหรับนักศึกษา
ลิ้งค์ไปยังวิดีโอภาษามือแนะนำวิธีการป้องกันไวรัส COVID-19
ลิ้งค์ไปยังรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอนภายในวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวกิจกรรม

ภาพวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดลประจำปี 2564วันที่ 24 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564 โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล คณบดี ผู้อำนวยการ บุคลากร ผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพ จัดการฝึกอบรม (ออนไลน์) หลักสูตรการให้บริการเพื่อสร้างการตระหนักรู้ความพิการ สำหรับศูนย์บริการคนพิการทางการเห็น รุ่นที่ 2: ประจำปี 2564 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการฝึกอบรม (ออนไลน์) หลักสูตรการให้บริการเพื่อสร้างการตระหนักรู้ความพิการ สำหรับศูนย์บริการคนพิการทางการเห็น รุ่นที่ 2: ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 20 – 22 และ 30 กันยายน 2564 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดัม นีละไพจิตร และคณะผู้พัฒนาหลักสูตร จากสำนักงานบริการวิชาการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหลักสูตรดังกล่าวได้รับความสนใจจากเครือข่ายที่เป็นหน่วยงานและศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 17 คน จาก 14 หน่วยงาน รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพ การฝึกอบรม (ออนไลน์) หลักสูตรพื้นฐาน การให้บริการเพื่อสร้างการตระหนักรู้ความพิการ สำหรับศูนย์บริการคนพิการทางการเห็น รุ่นที่ 1: ประจำปี 2564 เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาดัม นีละไพจิตร และคณะได้ติดตามผลและรับฟังการนำเสนอกรณีศึกษาของผู้เข้ารับการอบรมจากเครือข่ายที่เป็นหน่วยงาน/ ศูนย์บริการคนพิการที่เข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 1 จำนวน 18 หน่วยงาน รวมผู้เข้าอบรมจำนวน 20 คน ซึ่งได้เข้าร่วมการอบรม เมื่อวันที่ 19-21 สิงหาคม 2564 เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเรื่องแนวคิดการปรึกษาชุมชน การให้บริการโดยตรงกับชุมชน รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพ โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตร ปริญญาโท-ปริญญาเอก แบบต่อเนื่องออนไลน์และนานาชาติวันที่ 27 สิงหาคม 2564 อาจารย์ แพทย์หญิง วัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิด "โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตร ปริญญาโท-ปริญญาเอก แบบต่อเนื่องออนไลน์และนานาชาติ" จัดโดยภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา ผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการบริหารหลักสูตร การเตรียมการ และแนวทางจัดการกับปัญหาและอุปสรรค รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพ การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนรหัสอักษรเบรลล์คณิตศาสตร์คนพิการทางการเห็นสำหรับผู้สอนและผู้เกี่ยวข้อง รุ่นที่ 1: ประจำปี 2564วันที่ 23-25 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนรหัสอักษรเบรลล์คณิตศาสตร์คนพิการทางการเห็นสำหรับผู้สอนและผู้เกี่ยวข้อง ภาค(ภาคทฤษฎี) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทางโปรแกรม Zoom โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การฝึกอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์คนพิการทางการเห็น มีความรู้ในการเตรียมความพร้อมและกิจกรรมการเรียนการสอน รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาพเพื่อลิ้งค์ไปยังอ่านเพิ่มเติมข่าวกิจกรรมปี 2564

ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยัง Sustainability Website ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังนโยบายการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้ารับสมัครงาน ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยัง Ratchasuda e-learning ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้าความร่วมมือกับต่างประเทศ ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้านวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้สำหรับคนหูหนวก ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยัง Webmail มหิดล ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังช่อง VDO Youtube ราชสุดา ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังหน้า Intranet ของวิทยาลัย ภาพสำหรับลิ้งค์ไปยังระบบให้บริการสารสนเทศของวิทยาลัยราชสุดา