ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | นวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับคนหูหนวก

นวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับคนหูหนวก

นิทานภาษามือระบบมัลติมีเดีย

ลิ้งค์ไปยังนิทานภาษามือเรื่องราชสีห์กับหนู ลิ้งค์ไปยังนิทานภาษามือ เรื่องราชสึห์กับหนู ลิ้งค์ไปยังนิทานภาษามือเรื่องมดกับนกพิราบการพัฒนาสื่อช่วยทบทวน/เรียกคืนความรู้ในการใช้งาน

โปรแกรมประยุกต์ในไมโครซอฟท์ออฟฟิศที่มีประสิทธิภาพ

สำหรับผู้เรียนที่พิการทางการได้ยิน

อาจารย์ ดร.สุธา เหลือลมัย

ภาควิชาหูหนวกศึกษา

หนังสือภาพโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด


เรื่อง "การแทรกภาพประกอบ"

อาจารย์ ดร.สุธา เหลือลมัย

ภาควิชาหูหนวกศึกษา

รายงานวิจัย (1 พ.ค.2564)


แผนงาน การพัฒนาหนังสือภาพเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนที่พิการทางการได้ยิน

โครงการย่อย การพัฒนาต่อยอดหนังสือภาพการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ดและไมโครซอฟท์
       เอกเซลระดับพื้นฐานสำหรับผู้เรียนที่พิการทางการได้ยิน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธา เหลือลมัย

ภาควิชาหูหนวกศึกษา

(ทุน บพค. ปีงบประมาณ 2563)

สื่อนวัตกรรมสำหรับผู้เรียนหูหนวก (1 พ.ค.2564)


นวัตกรรมสื่อหนังสือภาพต้นแบบสำหรับผู้เรียนที่พิการทางการได้ยิน

เรื่อง การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ดระดับพื้นฐาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธา เหลือลมัย

ภาควิชาหูหนวกศึกษา

(ทุน บพค. ปีงบประมาณ 2563)

สื่อนวัตกรรมสำหรับผู้เรียนหูหนวก (1 พ.ค.2564)


นวัตกรรมสื่อหนังสือภาพต้นแบบสำหรับผู้เรียนที่พิการทางการได้ยิน

เรื่อง การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์เอกเซลระดับพื้นฐาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธา เหลือลมัย

ภาควิชาหูหนวกศึกษา

(ทุน บพค. ปีงบประมาณ 2563)