ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ข่าวสารสำหรับนักศึกษา


ข่าวสารสำหรับนักศึกษา

ประกาศวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง "เลื่อนเปิดภาคการศึกษาปลายสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563"คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

คู่มือนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2563

คู่มือนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2563

คู่มือนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2563ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2563

ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2563

ประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2563ข่าวสารทั่วไป

ภาพหมู่บัณฑิตวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2561

ภาพหมู่มหาบัณฑิตวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2561

กำหนดการ รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ข้อมูลอัพเดท วันที่ 23 มกราคม 2563)

ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ระบบแบบฟอร์มออนไลน์ วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ ของนักศึกษา

ขั้นตอนการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยราชสุดา (ข้อมูลอัพเดท วันที่ 14 สิงหาคม 2563)

การรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ (บฑ.42) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยราชสุดา (ข้อมูลอัพเดท วันที่ 14 สิงหาคม 2563)

การขอขยายเวลาศึกษาต่อของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยราชสุดา (ข้อมูลอัพเดท วันที่ 14 สิงหาคม 2563)