หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : วิทยาลัยราชสุดา ภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

ภาษาอังกฤษ: Master of Arts Program in Rehabilitation Science for Persons with Disabilitiesชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อภาษาไทย

ชื่อเต็ม: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ)

ชื่อย่อ:ศศ.ม. (วิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ)


ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม: Master of Arts (Rehabilitation Science for Persons with Disabilities)

ชื่อย่อ: M.A. (Rehabilitation Science for Persons with Disabilities)วิชาเอก : มี ๔ วิชาเอก ดังนี้

๑. วิชาเอกการปรึกษาในงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (Rehabilitation Counseling for Person with Disabilities)

๒. วิชาเอกการบริหารงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (Rehabilitation Administration for Person with Disabilities)

๓. วิชาเอกเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (Assistive Technology)

๔. วิชาเอกการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านตาบอดและสายตาเลือนราง (Blind and Low Vision Rehabilitation)


จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :

ไม่น้อยกว่า ๓๙ หน่วยกิต


รูปแบบของหลักสูตร

๑. รูปแบบ : หลักสูตรระดับปริญญาโท

๒. ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย

๓. การรับเข้าศึกษา : รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

๔. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น : เป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะ

๕. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา : ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว


สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตร

๑. เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐

๒. เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

๓. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

๔. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๕๒๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐


ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ (หลังเปิดสอน ๒ ปี)


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

๑. นักให้คำปรึกษาด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

๒.นักเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

๓. นักวิชาการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

๔. บุคลากรในองค์กรด้านคนพิการ


ปรัชญา ความสำคัญของหลักสูตร

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นนักวิชาการที่มีองค์ความรู้ด้านวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ซึ่งมีลักษณะเป็นพหุวิทยาการ โดยอาศัยการบูรณาการศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องได้แก่ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา เป็นต้น ให้มีความสามารถและทักษะในการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ บนพื้นฐานของความตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ สิทธิ ความเท่าเทียมและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ ความสามารถดังนี้

๑. มีคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

๒. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อให้เกิดทักษะและสามารถประยุกต์ความรู้ที่ศึกษาได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพจริงในการปฏิบัติงาน สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

๓. วิเคราะห์ วิจารณ์ผลงานวิจัยและงานวิชาการต่างๆ สืบค้นและรวบรวมวิทยาการความรู้ใหม่ๆ และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์เพื่อพัฒนาผลงานด้านวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ สามารถใช้วิธีการวิจัยได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามจริยธรรมการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบททางวิชาการของหลักสูตร

๔. มีทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อคนพิการ มีทักษะการทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีภาวะผู้นำและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

๕. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษา ค้นคว้า เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


คลิ๊กเพื่อดูรายระเอียด ของหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐