หมวดวิชาในหลักสูตร

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน :

รสวพ ๕๐๐ สถิติทางการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

รสวพ ๕๐๒ จิตวิทยาว่าด้วยความพิการหมวดวิชาแกน :

รสวพ ๕๐๑ หลักการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

รสวพ ๕๐๓ วิทยาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติทางการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

รสวพ ๖๐๒ สัมมนาด้านการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการหมวดวิชาบังคับ :

วิชาเอกเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก วิชาเอกการปรึกษาในงานบริการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ
วิชาเอกการบริหารงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ วิชาเอกการฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการด้านตาบอด
และสายตาเลือนราง
 
รสวพ ๕๓๐ หลักการด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก รสวพ ๕๑๔ ทฤษฎีการปรึกษา รสวพ ๕๒๐ การวางแผนโครงการและประเมินโครงการ รสวพ ๕๕๕ อักษรเบรลล์และการประยุกต์
 
รสวพ ๕๓๑ การประยุกต์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก รสวพ ๕๑๕ การประเมินสำหรับการปรึกษาในงาน
ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
รสวพ ๕๒๑ การจัดการการเงินและงบประมาณ รสวพ ๕๕๖ การสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว ๑
 
รสวพ ๕๓๔ การประเมินและการบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก รสวพ ๕๑๖ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้าน
อาชีพ
รสวพ ๕๒๓ หลักการจัดการทรัพยากร
มนุษย์
รสวพ ๕๗๗ การบริการสำหรับคนสายตาเลือนราง
 
รสวพ ๕๓๕ หัวข้อที่เป็นปัจจุบันทาง
เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
รสวพ ๕๑๗ การปรึกษาแบบกลุ่ม รสวพ ๕๒๖ การพัฒนาแนวคิดและ
ทฤษฎีการบริหารงานฟื้นฟูสมรรถภาพ
รสวพ ๕๗๘ คอมพิวเตอร์และการผลิตสื่อสำหรับคนตาบอดและ
สายตาเลือนราง ๑
 
รสวพ ๖๓๖ ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก รสวพ ๖๑๗ ปฏิบัติการด้านการปรึกษาในงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ รสวพ ๕๒๗ จริยธรรม กฎหมาย และนโยบายสาธารณะด้านความพิการ รสวพ ๕๘๐ ปฏิบัติการด้านบริการคนตาบอดและสายตาเลือนราง


หมวดวิชาเลือก:

วิชาเอกเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก วิชาเอกการปรึกษาในงานบริการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ
วิชาเอกการบริหารงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ วิชาเอกการฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการด้านตาบอด
และสายตาเลือนราง
 
รสวพ ๕๕๒ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ รสวพ ๕๑๘ การปรึกษาครอบครัว รสวพ ๕๔๐ เครือข่ายระดับชาติและเชิงเปรียบเทียบด้านบริการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ รสวพ ๕๕๓ การบริการคนตาบอดหูหนวก
 
รสวพ ๕๕๘ นวัตกรรมและการออกแบบที่เป็นสากล รสวพ ๕๑๙ ทักษะการปรึกษาแบบจุลภาค รสวพ ๕๔๑ การวิจัยเชิงคุณภาพทางความพิการ รสวพ ๕๕๔ การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
 
รสวพ ๕๕๙ เว็บที่เข้าถึงได้และเทคโน
โลยีเคลื่อนที่
รสวพ ๕๓๓ การปรึกษาในงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ รสวพ ๕๔๒ การบริหารงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ รสวพ ๕๕๗ การสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว ๒
 
- รสวพ ๕๔๕ การวิเคราะห์การสนทนา รสวพ ๕๔๓ การพึ่งตนเองและการรวมตัวเคลื่อนไหวของคนพิการ รสวพ ๖๗๘ คอมพิวเตอร์และการผลิตสื่อสำหรับคนตาบอดและสายตาเลือนราง ๒
 
- รสวพ ๕๕๑ การปรับตัวทางจิตสังคมต่อความ
เจ็บป่วยเรื้อรังและความพิการ
รสวพ ๖๒๑ ปฏิบัติการด้านบริหารงาน
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
-


นอกจากนี้ มีหมวดวิชาเลือกอื่นๆเพิ่มเติมคือ

รสวพ ๕๔๗ ภาษามือไทย ๑

รสวพ ๕๔๘ ภาษามือไทย ๒รายละเอียดวิชา วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์

รสวพ ๖๙๘ วิทยานิพนธ์

รสวพ ๖๙๗ สารนิพนธ์