ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | โครงการวิจัยประจำปี | รายละเอียดโครงการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๓


รายละเอียดโครงการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๓

ลำดับ ชื่อโครงการ ลักษณะโครงการ หัวหน้าโครงการ ชื่อทุน
1 เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในบริบทไทย ชุดโครงการ ผศ.ดร.เบญจพร ศักดิ์ศิริ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล
1.1 การวิจัยและพัฒนาเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ โครงการเดี่ยว(ย่อย) ผศ.ดร.เบญจพร ศักดิ์ศิริ
1.2 การวิจัยและพัฒนาสื่อคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความพิการทางการเห็น โครงการเดี่ยว(ย่อย) ผศ.ดร.เบญจพร ศักดิ์ศิริ
1.3 การวิจัยและพัฒนากระดานสื่อสารสำหรับผู้ป่วยชาวไทยที่สูญเสียความสามารถทางการพูด โครงการเดี่ยว(ย่อย) ผศ.ดร.เบญจพร ศักดิ์ศิริ

ลำดับ ชื่อโครงการ ลักษณะโครงการ หัวหน้าโครงการ ชื่อทุน
2 โครงการวิจัยและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยในกลุ่มสาระเทคโนโลยีทางการศึกษา ชุดโครงการ ผศ.ดร.เบญจพร ศักดิ์ศิริ ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
2.1 สื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก โครงการเดี่ยว(ย่อย) ผศ.ดร.พรพรรณ์ สมบูรณ์
2.2 สื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร โครงการเดี่ยว(ย่อย) ผศ.ดร.เบญจพร ศักดิ์ศิริ
2.3 สื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยด้านเทคโนโลยีการศึกษา โครงการเดี่ยว(ย่อย) ดร.ปรเมศวร์ บุญยืน
2.4 ศัพท์ภาษามือไทยกลุ่มสาระเทคโนโลยีทางการศึกษา โครงการเดี่ยว(ย่อย) ดร.สุขสิริ ด่านธนวานิช
2.5 การประเมินแผนงานวิจัยและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยกลุ่มสาระเทคโนโลยีทางการศึกษา โครงการเดี่ยว(ย่อย) อ.กานต์ อรรถยุกติ

ลำดับ ชื่อโครงการ ลักษณะโครงการ หัวหน้าโครงการ ชื่อทุน
3 การส่งเสริมงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในประเทศอินเดีย โครงการเดี่ยว อ.ดร.ดลพร เผือกคง ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย (NRCT-ICSSR): สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)