ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | โครงการวิจัยประจำปี | รายละเอียดโครงการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๔


รายละเอียดโครงการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

ลำดับ ชื่อโครงการ ลักษณะโครงการ หัวหน้าโครงการ ชื่อทุน
1 การพัฒนาระบบการบันทึกภาพวีดิทัศน์การเรียนการสอนนักศึกษาพิการทางการได้ยิน สาขาวิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการเดี่ยว อ.ดร.ปรเมศวร์ บุญยืน ทุนอุดหนุนการวิจัยของวิทยาลัยราชสุดา

ลำดับ ชื่อโครงการ ลักษณะโครงการ หัวหน้าโครงการ ชื่อทุน
2 การพัฒนาทักษะด้านอักษรเบรลล์สำหรับบุคลากรผลิตสื่อ โครงการเดี่ยว(ย่อย) อ. วีระแมน นิยมพล ทุนอุดหนุนการวิจัยของวิทยาลัยราชสุดา

ลำดับ ชื่อโครงการ ลักษณะโครงการ หัวหน้าโครงการ ชื่อทุน
3 การปฏิรูปนโยบายสังคมและกฎหมายเกี่ยวกับความพิการผ่านการปลุกจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของสังคม ชุดโครงการ รศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี ทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล
3.1 การสังเคราะห์นโยบายสังคมและกฎหมายที่เกี่ยวกับความพิการของประเทศไทย โครงการเดี่ยว(ย่อย) รศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวิ
3.2 สถานการณ์และการขับเคลื่อนการบริการด้านการศึกษาและอาชีพสำหรับคนพิการในทศวรรษในประเทศไทย โครงการเดี่ยว(ย่อย) อ.ดร.ดลพร เผือกคง
3.3 สถานการณ์และการขับเคลื่อนการบริการด้านสุขภาพและสังคม สำหรับคนพิการในทศวรรษของประเทศไทย โครงการเดี่ยว(ย่อย) ผศ.ดร.สุขสิริ ประสมสุข

ลำดับ ชื่อโครงการ ลักษณะโครงการ หัวหน้าโครงการ ชื่อทุน
4 การวิจัยและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยในกลุ่มสาระเทคโนโลยีทางการศึกษา ชุดโครงการ ผศ.ดร.เบญจพร ศักดิ์ศิริ ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  4.1 สื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก โครงการเดี่ยว(ย่อย) ผศ.ดร.พรพรรณ์ สมบูรณ์
4.2 สื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร โครงการเดี่ยว(ย่อย) ผศ.ดร.เบญจพร ศักดิ์ศิริ
4.3 สื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยด้านเทคโนโลยีการศึกษา โครงการเดี่ยว(ย่อย)

ดร.ปรเมศวร์ บุญยืน

4.4 ศัพท์ภาษามือไทยกลุ่มสาระเทคโนโลยีทางการศึกษา โครงการเดี่ยว(ย่อย) ดร.สุขสิริ  ด่านธนวานิช
4.5 การประเมินแผนงานวิจัยและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยกลุ่มสาระเทคโนโลยีทางการศึกษา โครงการเดี่ยว(ย่อย) อ.กานต์  อรรถยุกติ