ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | โครงการวิจัยประจำปี | รายละเอียดโครงการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๕


รายละเอียดโครงการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

ลำดับ ชื่อโครงการ ลักษณะโครงการ หัวหน้าโครงการ ชื่อทุน
1 อุปกรณ์เครื่องช่วยเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพในระดับชุมชน ชุดโครงการ ผศ.ดร.เบญจพร ศักดิ์ศิริ ทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล
  1.1 การพัฒนาอุปกรณ์เสริมสำหรับอุปกรณ์ช่วยพยุงเดินเพื่อช่วยลุกจากท่านั่งพื้นสู่ท่ายืนสำหรับผู้สูงอายุไทย โครงการเดี่ยว(ย่อย)

ดร.ดลพร เผือกคง

1.2 การพัฒนาอุปกรณ์เครื่องช่วยขยับข้อเท้า โครงการเดี่ยว(ย่อย) ผศ.ดร.เบญจพร ศักดิ์ศิริ

ลำดับ ชื่อโครงการ ลักษณะโครงการ หัวหน้าโครงการ ชื่อทุน
2 การปฏิรูปนโยบายสังคมและกฎหมายเกี่ยวกับความพิการผ่านการปลุกจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของสังคม ชุดโครงการ รศ.ดร.ทวี  เชื้อสุวรรณทวี ทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล
  2.1 สถานการณ์และการมีส่วนร่วมของสังคมในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ โครงการเดี่ยว(ย่อย) รศ.ดร.ทวี  เชื้อสุวรรณทวี
2.2 สถานการณ์และการมีส่วนร่วมของสังคมในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอาชีพและการจ้างงานสำหรับคนพิการ โครงการเดี่ยว(ย่อย) ดร.ดลพร เผือกคง
2.3 สถานการณ์และการมีส่วนร่วม ของสังคมในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับบริการสุขภาพสำหรับคนพิการ โครงการเดี่ยว(ย่อย) ผศ.ดร.สุขสิริ ประสมสุข

ลำดับ ชื่อโครงการ ลักษณะโครงการ หัวหน้าโครงการ ชื่อทุน
3 การวิจัยและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยในกลุ่มสาระเทคโนโลยีทางการศึกษา ชุดโครงการ ผศ.ดร.เบญจพร ศักดิ์ศิริ ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
  3.1 สื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก โครงการเดี่ยว(ย่อย) ผศ.ดร.พรพรรณ์ สมบูรณ์
3.2 สื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร โครงการเดี่ยว(ย่อย) ผศ.ดร.เบญจพร ศักดิ์ศิริ
3.3 สื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยด้านเทคโนโลยีการศึกษา โครงการเดี่ยว(ย่อย)

ดร.ปรเมศวร์ บุญยืน

3.4 ศัพท์ภาษามือไทยกลุ่มสาระเทคโนโลยีทางการศึกษา โครงการเดี่ยว(ย่อย) ดร.สุขสิริ  ด่านธนวานิช
3.5 การประเมินแผนงานวิจัยและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยกลุ่มสาระเทคโนโลยีทางการศึกษา โครงการเดี่ยว(ย่อย) อ.กานต์  อรรถยุกติ