ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | โครงการวิจัยประจำปี | รายละเอียดโครงการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๖


รายละเอียดโครงการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ลำดับ ชื่อโครงการ ลักษณะโครงการ หัวหน้าโครงการ ชื่อทุน
1 การพัฒนารูปแบบกระบวนการสอนการออกแบบเครื่องดินเผาสำหรับนักศึกษาหูหนวก วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
The Development of a Ceramic Design Teaching Process Model for Deaf Student in Ratchasuda College, Mahidol University
โครงการเดี่ยว อ.รานี เสงี่ยม ทุนอุดหนุนการวิจัยของวิทยาลัยราชสุดา
2 การศึกษาวิธีการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัวที่มีลูกหูหนวกที่มีความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการชี้นำตนเองสูง
A Study on Child Rearing of Families with Deaf Children Who Have High Level of Self-Directed Learning Readiness
โครงการเดี่ยว อ.ดร.อารี ภาวสุทธิไพสิฐ ทุนอุดหนุนการวิจัยของวิทยาลัยราชสุดา
3 สิทธิในการเข้าถึงหนังสือเรียนของนักเรียนพิการทางการเห็น : มุมมองของสำนักพิมพ์เจ้าของลิขสิทธิ์
The right to Access Printed Textbooks of Students with Visual Impairment: The Perspectives of Publishers who are Copyright Owners
โครงการเดี่ยว อ.ดร.อิศวรา ศิริรุ่งเรือง ทุนอุดหนุนการวิจัยของวิทยาลัยราชสุดา
4

การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการใช้ภาพนิ่งหลายภาพแบบคลิกแสดงผลทีละขั้นกับการใช้ภาพเคลื่อนไหว
เป็นสื่อประกอบการสอนการใช้งานโปรแกรมประยุกต์สำหรับนักศึกษาที่มีความพิการทางการได้ยินระดับปริญญาตรี (กรณีศึกษา : การใช้เครื่องมือบนแถบเครื่องมือ)
Comparative study on the effectiveness of step-by-step multiple static graphics and animated graphics as an instructional media for facilitating application software learning for deaf undergraduate students (Case study: using tools in the tool box)

โครงการเดี่ยว อ.ดร.สุธา เหลือลมัย ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล
5 การศึกษาและพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน
Research and Development of Multimedia Instruction for the Learning of Application Program for Hearing Impaired Learners
โครงการวิจัยรับจ้าง อ.ดร.สุธา เหลือลมัย ทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
6 อุปกรณ์เครื่องช่วยเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพในระดับชุมชน
Assistive Device in Medicaid Home and Community-Based
ชุดโครงการ ผศ.ดร.เบญจพร ศักดิ์ศิริ ทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล
6.1 การพัฒนาอุปกรณ์เสริมสำหรับอุปกรณ์ช่วยพยุงเดินเพื่อช่วยลุกจากท่านั่งพื้นสู่ท่ายืนสำหรับผู้สูงอายุไทย
Development of Walker Accessories for Supporting the Thai Elderly in Changing from Sitting on Floor to Standing Positions
โครงการเดี่ยว(ย่อย) ดร.ดลพร เผือกคง
6.2 การพัฒนาอุปกรณ์เครื่องช่วยขยับข้อเท้า
Ankle-Foot Passive Motion Devices Development
โครงการเดี่ยว(ย่อย) ผศ.ดร.เบญจพร ศักดิ์ศิริ
7 การวิจัยและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยในกลุ่มสาระเทคโนโลยีทางการศึกษา
Research and Development of Thai Sign Language Terminology Multimedia in Educational Technology Substance
ชุดโครงการ ผศ.ดร.เบญจพร ศักดิ์ศิริ ทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
7.1 สื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
Thai Sign Language Multimedia Terminology in Assistive Technology
โครงการเดี่ยว(ย่อย) ผศ.ดร.พรพรรณ์ สมบูรณ์
7.2 สื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
Computers and Communication Thai Sign Language Terminology Multimedia
โครงการเดี่ยว(ย่อย) ผศ.ดร.เบญจพร ศักดิ์ศิริ
7.3 สื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยด้านเทคโนโลยีการศึกษา
Educational Technology Thai Sign Language Terminology Multimedia
โครงการเดี่ยว(ย่อย) ดร.ปรเมศวร์ บุญยืน
7.4 ศัพท์ภาษามือไทยกลุ่มสาระเทคโนโลยีทางการศึกษา
Educational Technology Substance Thai Sign Language Terminology
โครงการเดี่ยว(ย่อย) ดร.สุขสิริ ด่านธนวานิช
7.5 การประเมินแผนงานวิจัยและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียศัพท์ภาษามือไทยกลุ่มสาระเทคโนโลยีทางการศึกษา
Evaluation of Research and Development Project of Thai Sign Language Terminology Multimedia in Educational Technology Substance
โครงการเดี่ยว(ย่อย) อ.กานต์ อรรถยุกติ
8 การปฏิรูปนโยบายสังคมและกฎหมายเกี่ยวกับความพิการผ่านการปลุกจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของสังคม ชุดโครงการ รศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี ทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล
8.1 นโยบายสังคมและกฎหมายด้านสุขภาพและการบูรณาการในสังคมอย่างเท่าเทียมของคนพิการ:แบบจำลองและถอดบทเรียน
Social policy and law regarding health and equal social integration of persons with disabilities: model and lesson learned
โครงการเดี่ยว(ย่อย) อ.ดร.ปารณีย์ คุณเศษ
8.2 นโยบายสังคมและกฎหมายด้านการศึกษาและการบูรณาการในสังคมอย่างเท่าเทียมของคนพิการ:แบบจำลองและถอดบทเรียน
Social policy and law regarding education and equal social integration of persons with disabilities: model and lesson learned
โครงการเดี่ยว(ย่อย) รศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี
8.3 นโยบายสังคมและกฎหมายด้านอาชีพและการบูรณาการในสังคมอย่างเท่าเทียมของคนพิการ:แบบจำลองและถอดบทเรียน
Social policy and law regarding occupation and equal social integration of persons with disabilities: model and lesson learned
โครงการเดี่ยว(ย่อย) อ.ดร.อาดัม นีละไพจิตร
9 การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารและการบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษาไทยและภูมิภาคอาเซียน
Comparative Study of Administration and Disabilities Support Services in Higher Education in Thailand and ASEAN
โครงการเดี่ยว ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นุชผ่องใส ทุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการการศึกษาสำหรับคนพิการกระทรวงศึกษาธิการ
10 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กพิการระดับอุดมศึกษาศึกษาในประเทศไทย (โดยศึกษาวิทยาลัยราชสุดาต้นแบบ เทียบเคียงกับ 5 มหาวิทยาลัยภายในประเทศไทย โครงการเดี่ยว อ.ดร.พรพรรณ ภูมิภู ทุนส่วนตัว
11 การเข้าถึงภาษาไทยโดยโทรศัพท์ระบบ i-phone ร่วมกับเครื่องแสดงผลเบรลล์ โครงการเดี่ยว อ. วีระแมน นิยมพล ทุนส่วนตัว และองค์กรเอกชน