ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | โครงการวิจัยประจำปี | รายละเอียดโครงการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗


รายละเอียดโครงการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ลำดับ ชื่อโครงการ ลักษณะโครงการ หัวหน้าโครงการ ชื่อทุน
1 การพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนแบบองค์รวม ชุดโครงการ รศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี ทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล
1.1 การวิเคราะห์อภิมานและการวิเคราะห์เนื้อหางานวิจัยการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนในประเทศไทย
Meta analysis and content analysis on research regarding community based rehabilitation in Thailand
โครงการเดี่ยว(ย่อย) ดร.สงัด หมื่นตาบุตร
1.2 การวิเคราะห์อภิมานและการวิเคราะห์เนื้อหางานวิจัยการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนในต่างประเทศ
Meta analysis and content analysis on research regarding community based rehabilitation in abroad
โครงการเดี่ยว(ย่อย) รศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี
2 การศึกษาสถานการณ์และปัญหาการปฏิบัติงานของล่ามภาษามือไทยในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาหูหนวก: กรณีศึกษาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
A Study of the Existing Situations and Problems of the Thai Sign Language Interpreter Practice in the Educational Setting: A Case Study of Ratchasuda College, Mahidol University
โครงการเดี่ยว อ.ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล ทุนอุดหนุนการวิจัยของวิทยาลัยราชสุดา
3 โครงการประเมินผลโครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการโดยครอบครัวและชุมชน (โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู) โครงการเดี่ยว ผศ.ดร.พิมพา ขจรธรรม งบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
4 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาดนตรีกับคนหูหนวก สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
Development of Course Curriculum in Music and the Deaf for undergraduate students
โครงการเดี่ยว อ.นัทธี เชียงชะนา ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เข้าโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย: Talent Management
5 การพัฒนาแบบวัดแบบการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาหูหนวก ในระดับอุดมศึกษา
A Development of Learning Style Measurement Tools for Deaf Student in Higher Education
โครงการเดี่ยว อ.ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เข้าโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย: Talent Management
6 พ่อแม่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : การทำหน้าที่ในครอบครัว
The Parents of the Children with Special Needs: Family Functioning
โครงการเดี่ยว อ.ดร.อาดัม นีละไพจิตร ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เข้าโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย: Talent Management
7 แนวทางการบริหารจัดการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในชุมชนโดยเครือข่ายคนพิการ: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครนายก (ยุติโครงการวิจัย) โครงการเดี่ยว อ.ดร.วรอนงค์ โกวิทเสถียรชัย ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เข้าโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย: Talent Management
8 โครงการศึกษาวิจัยโอกาสในการทำงานที่เหมาะสมกับความพิการ
Employment Opportunities for Persons with Disabilities
โครงการเดี่ยว รศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
9 รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อการมีงานทำของคนพิการทางการได้ยิน
The administration model to help deaf student preparing a career in the future
โครงการเดี่ยว อ.ดร.ปกรณ์กิตติ์ ม่วงประสิทธิ์ ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เข้าโครงการมหาวิทยาลัยวิจัย: Talent Management