ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | โครงการวิจัยประจำปี | รายละเอียดโครงการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘


รายละเอียดโครงการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ลำดับ ชื่อโครงการ ลักษณะโครงการ หัวหน้าโครงการ ชื่อทุน
1 การพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชนแบบองค์รวม
The Development of Holistic Community-Based Rehabilitation
ชุดโครงการ รศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี ทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล
1) การพัฒนาต้นแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน: ต้นแบบที่ 1 โครงการเดี่ยว(ย่อย) ดร.สงัด หมื่นตาบุตร
2) การพัฒนาต้นแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน: ต้นแบบที่ 2 โครงการเดี่ยว(ย่อย) รศ.ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี
2 การวิจัยและพัฒนาเครื่องช่วยฝึกเดินแบบอัตโนมัติสำหรับเด็กสมองพิการ
Research and Development of Automatic Gait Training Aid for Cerebral Palsy
โครงการเดี่ยว ผศ.ดร.เบญจพร ศักดิ์ศิริ ทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล
3 การพัฒนาสื่อช่วยทบทวน/เรียกคืนความรู้ในการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ในชุดไมโครซอฟท์ออฟฟิศที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้เรียนที่มีความพิการทางการได้ยิน
Development of an Effective Knowledge Recall Material on Microsoft Office Application Program for Hearing Impaired Learners
โครงการเดี่ยว อ.ดร.สุธา เหลือลมัย ทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล
4 การพัฒนาสื่อการสอนองค์ประกอบศิลป์ในเนื้อหาเรื่องรูปร่าง และรูปทรงสำหรับนักศึกษาหูหนวกวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
The Development of instruction media regarding in composition shape and form for deaf student in Ratchasuda College, Mahidol University
โครงการเดี่ยว อ.นัทที ศรีถม ทุนอุดหนุนการวิจัยของวิทยาลัยราชสุดา
5 บทบาทของดนตรีในวัฒนธรรมของนักเรียนหูหนวก: กรณีศึกษาโรงเรียนสอนคนหูหนวกในประเทศไทย
Role of Music in Culture of Deaf Students: Case Study of Deaf School in Thailand
โครงการเดี่ยว อ.ดร.นัทธี เชียงชะนา ทุนอุดหนุนการวิจัยของวิทยาลัยราชสุดา
6 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการเห็นโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
The Development of Lifelong Learning Model by Social Network of Visually Impaired Persons
โครงการเดี่ยว อ.ดร.ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์ ทุนมุ่งเป้า สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
7 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จในการประกอบอาชีพอิสระของคนพิการ
Factors Related to Career Success of Persons with Disabilities who are Self-employed
โครงการเดี่ยว อ.ดร.เจนจิรา เจนจิตรวาณิช ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล