ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | โครงการวิจัยประจำปี | รายละเอียดโครงการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙


รายละเอียดโครงการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ลำดับ ชื่อโครงการ ลักษณะโครงการ หัวหน้าโครงการ ชื่อทุน
1 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เชิงปฏิสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนทักษะการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่มีความบกพร่องทางการอ่าน
The development of an Interactive e-Book to Support Reading Skills of Upper Elementary School Students with Dyslexia
โครงการเดี่ยว อ.ดร.สุจิตรา เขียวศรี ทุนอุดหนุนการวิจัยของวิทยาลัยราชสุดา
2 การฟื้นฟูโดยชุมชนกับเด็กอาการดาวน์ในช่วงอายุ ๐ ถึง ๕ ขวบ: ระบบครอบครัวในฐานะหน่วยพื้นฐานทางจิตใจและการเข้าถึงการบริการใน จ.เพชรบุรี
Community Based Rehabilitation of children with Down syndrome aged 0 to 5 years: Families Systems as base emotional units and accessing services in Petchaburi, Thailand.
โครงการเดี่ยว Dr.Donald Scott Persons ทุนอุดหนุนการวิจัยของวิทยาลัยราชสุดา
3 การพัฒนาสื่อช่วยทบทวน/เรียกคืนความรู้ในการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ในไมโครซอฟท์ออฟฟิศที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้เรียนที่มีความพิการทาง การได้ยิน
Development of an Effective Knowledge Recall Material on Microsoft Office Application Program for Hearing Impaired Learners
โครงการเดี่ยว อ.ดร.สุธา เหลือลมัย ทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล
4 การวิจัยและพัฒนาเครื่องช่วยฝึกเดินแบบอัตโนมัติสำหรับเด็กสมองพิการ
Research and Development of Automatic Gait Training Aid for Cerebral Palsy
โครงการเดี่ยว ผศ.ดร.เบญจพร ศักดิ์ศิริ ทุนอุดหนุนการวิจัย จากเงินงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยมหิดล
5 โครงการติดตามและประเมินผลการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ โครงการวิจัยรับจ้าง ผศ.ดร.พิมพา ขจรธรรม กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
6 การคาดประมาณประชากรคนพิการเพื่อพัฒนาการศึกษาของคนไทย โครงการวิจัย อ.ดร.ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
7 โครงการประเมินผลโครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย โครงการวิจัยรับจ้าง ผศ.ดร.พิมพา ขจรธรรม มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
8 โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็น โครงการเดี่ยว ผศ.ดร.พิมพา ขจรธรรม มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
9 วิถีชีวิตประจำวันของคนพิการในสังคมเมือง โครงการวิจัยรับจ้าง อ.ดร.ปรเมศวร์ บุญยืน บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)