ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | โครงการวิจัยประจำปี | รายละเอียดโครงการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐


รายละเอียดโครงการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ลำดับ ชื่อโครงการ ลักษณะโครงการ หัวหน้าโครงการ ชื่อทุน
1

กระบวนการบริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท สังกัดสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ
Administrative Process in School Handling Integrated Education for Disable Children by Seat Framework in Special Education Bureau

โครงการเดี่ยว อ.ดร.ปกรณ์กิตติ์ ม่วงประสิทธิ์ ทุนอุดหนุนการวิจัยวิทยาลัยราชสุดา
2 โครงการประเมินผลโครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย โครงการเดี่ยว ผศ.ดร.พิมพา ขจรธรรม มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
3

การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินในประเทศไทย
Research Synthesis on Persons with Hearing Impairment in Thailand

โครงการเดี่ยว ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล ทุนส่วนตัว
4

ความหยุ่นตัวของครอบครัว : กรณีศึกษาผู้ปกครองเด็กที่พิการทางสมอง
Family’s Resilience: A Case Study of Parents of Children with Cerebral Palsy

โครงการเดี่ยว อ.ดร.วรางคณา รัชตะวรรณ ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล
5 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกปฏิบัติการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมออนไลน์ผ่านระบบมูเดิลสำหรับครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โครงการเดี่ยว ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นุชผ่องใส กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
6 การพัฒนาอุปกรณ์พิมพ์แบบนูนแสดงระบบพิกัดคาร์ทีเซียนบนกระดาษสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น โครงการเดี่ยว อ.สุภชาญ ตรัยตรึงศ์สกุล กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ