ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | รวมผลงานวิจัย วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล | ผลงานวิจัยของนักศึกษา

ผลงานวิจัยของนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปี ๒๕๔๘

๑. ความรู้และเจตคติของครูโรงเรียนศึกษาพิเศษต่อเด็กพิการทางการได้ยินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ธานี(เธียรสินี) โภคทรัพย์ | Abstract

๒. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานประกอบการในกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการ
โศรยา อุ่นเรือนงาม | Abstract

๓. เจตคติของนักกายภาพบำบัดที่มีต่อคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว
สุรเชษฐ์ ลีลาขจรกิจ | Abstrac

๔. การปรับตัวในการทำงานของนักศึกษาที่มีความพิการทางการได้ยินที่จบการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2546 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
ชวพล ลิตติพานิช | Abstract

ประจำปี ๒๕๔๗

๑. ความรู้ ทัศนคติและสภาพปัญหาการใช้ไม้เท้าขาวของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ระดับมัธยมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร
คาซูย่า วาทานาเบ้ | Abstract

ประจำปี ๒๕๔๖

๑. การปรับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมสำหรับระบบขนส่งสาธารณะ(รถไฟ)เพื่อคนพิการ กรณีศึกษา : สถานีรถไฟสามเสน
จุฑาธิป นะมาตร์ | Abstract

๒. การปรับสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสถาปัตยกรรมสำหรับที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขของการสื่อสารแห่งประเทศไทยเพื่อคนพิการ กรณีศึกษาแบบมาตรฐาน ปท 111 ปท 203 ปท 309 และปท 401
อนันต์ สิริพฤกษา | Abstract

๓. การศึกษาปัญหาความต้องการและกำหนดแนวทางให้การปรึกษาและแนะแนวคนตาบอดหูหนวกในสถาบันฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
เสาวรักษ์ สุคนธรังษี | Abstract

๔. ศึกษาสภาพปัจจุบันและความพึงพอใจในการทำงานของครูหูหนวก
พิมพ์จิตร์ กาญจนสินธุ์ | Abstract

๕. ปัจจัยด้านลักษณะประชากร ครอบครัวและแรงสนับสนุนทางสังคมกับการปรับตัวของนักเรียนวัยรุ่นตอนต้นที่มีความบกพร่องทางการเห็น
อรวรรณ ปิ่นสวัสดิ์ | Abstract

๖. การสำรวจความคิดเห็นของคนพิการทางการเห็นและผู้สอนเกี่ยวกับการฝึก ทักษะความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว : กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตา บอดและศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน
วิฑิตา ประชานุกูล | Abstract

๗. การศึกษาสภาพการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการในงานห้องสมุดสำหรับคนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหวในโรงเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนศรีสังวาลย์และโรงเรียนศึกษาพิเศษขอนแก่น
สุชีรา พลราชม | Abstract

๘. เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพิการทางร่างกายหรือความเคลื่อนไหว ในระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
วรรณพร รัตนพันธุ์ | Abstract

๙. สภาพปัจจุบันของล่ามภาษามือในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
หนึ่งฤทัย ต่อสุวรรณ | Abstract

๑๐. การศึกษาพฤติกรรมและความต้องการจำเป็นการเข้าถึงข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตของคนพิการทางการมองเห็น ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อัจฉรา สุวรรณนาคินทร์ | Abstract

๑๑. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการรักษาสุขภาพอนามัยส่วนบุคคลของนักเรียนปัญญาอ่อนด้วยการใช้แผ่นป้ายไฟฟ้า กรณีศึกษาโรงเรียนศึกษาพิเศษนครศรีธรรมราช
ธีราภรณ์ จิตวิริยธรรม | Abstract

๑๒. การศึกษาสภาพปัญหาการใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่คนพิการได้รับในจังหวัดกาญจนบุรีตาม พ.ร.บ. การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534
สรสิรี ภุมรินทร์ | Abstract

๑๓. อัตมโนทัศน์และการปรับตัวของคนพิการทางการมองเห็นที่ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอดปากเกร็ด และศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน
สรสิรี ภุมรินทร์เพชรลัดดา บุณยะวันตัง | Abstract

๑๔. ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มต่อความเครียดของผู้ปกครองเด็กออทิสติก
กรรวิภาร์ หงษ์งาม | Abstract

๑๕. แผนบริการเฉพาะครอบครัว : กรณีศึกษาเด็กปัญญาอ่อนแรกเกิด-6 ปี
ทวีศักดิ์ ศักดิ์ศรีวิทยากูล | Abstract

๑๖. แผนบริการเฉพาะครอบครัว : กรณีศึกษาเด็กหูหนวกแรกเกิด-6 ปี
ธิดารัตน์ นงค์ทอง | Abstract

๑๗. แผนบริการเฉพาะครอบครัว : กรณีศึกษาเด็กสมองพิการแรกเกิด-6 ปี
ปัทมา ทองสตา | Abstract

๑๘. แผนบริการเฉพาะครอบครัว : กรณีศึกษาเด็กตาบอดแรกเกิด-6 ปี
ณุชนาฏ โต๊ะดี | Abstract

๑๙. ผลของกิจกรรมกลุ่มที่มีต่ออัตมโนทัศน์ของคนพิการแขนขาที่เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จังหวัดปทุมธานี
ดาริกา ใสงาม | Abstract

หน้าถัดไป 1 2 >>