ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | งานบริหารงานวิจัย วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

งานบริหารงานวิจัย วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

งานบริหารงานวิจัย

ภาพ Icon NewList of Journals

ปฏิทินรับสมัครทุนวิจัย ประจำปี 2562

ประกาศเรื่อง "ทุนอุดหนุนการวิจัย หรือพัฒนาผลงานนวัตกรรมของวิทยาลัยราชสุดา"

หนังสือขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน วรส. (นักวิจัย)

ฟอร์มแบบเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้ วรส.(นักวิจัย)

ปฏิทินรับสมัครทุนวิจัย

เปรียบเทียบความพึงพอใจจากแหล่งทุน (58-59)อัตลักษณ์มหิดล

ระดับความพึงพอใจต่อผลงานวิจัย วรส. 2558 (รวม)

ระดับความพึงพอใจต่อผลงานวิจัย วรส. 2559 (รวม)


ผลงานวิจัย วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

บทความวิจัย

บทความวิจัยของวิทยาลัยราชสุดาที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

บทความวิจัยของวิทยาลัยราชสุดาที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ


ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากร

ผลงานวิจัยของนักศึกษา


ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานวิจัย

แหล่งทุนวิจัย

ทรัพย์สินทางปัญญา