ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / English

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี | ผลงานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี

การศึกษาเปรียบเทียบสัมฤทธิผลการเรียนของนักศึกษาแพทย์และข้อสังเกตจากการสอบสัมภาษณ์เข้ามหาวิทยาลัย


ชื่อนักวิจัย : ทวี เชื้อสุวรรณทวี วท.ม., วราภรณ์ เอี้ยวสกุล ปร.ค., วราวุธ สุมาวงศ์ พ.บ. ชมนาด สืบศรี ค.ม., ประภัสสร เอี่ยมโอภาส ค.บ.

อีเมล์ที่สามารถติดต่อได้ : tavee.che@mahidol.ac.th และ tavee126@hotmail.com


บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ มีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของสัมฤทธิผลการเรียนของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ถูกตั้งข้อสังเกตจากการสอบสัมภาษณ์ จำนวน ๑๑๔ คน และกลุ่มที่ไม่ถูกตั้งข้อสังเกตจากการสอบสัมภาษณ์ จำนวน ๔๑๓ คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ๕๒๗ คน แล้วติดตามสัมฤทธิผลการเรียนตลอดหลักสูตรของทั้ง ๒ กลุ่ม โดยแบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ มีปัญหาการเรียนและไม่มีปัญหาการเรียน สถิติที่ใช้ถือ ความถี่ ร้อยละ และการทดสอบ ไคสแควร์ ผลการวิจัยพบว่าสัมฤทธิผลการเรียนของนักศึกษาแพทย์ที่ถูกตั้งข้อสังเกต และไม่ถูกตั้งสังเกตจากการสอบสัมภาษณ์ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ ๐.๐๕ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การตั้งข้อสังเกตจากการสอบสัมภาษณ์ไม่มีความสัมพันธ์กับปัญหาทางด้านการเรียน หรือสัมฤทธิผลการเรียน และควรมีการปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอบสัมภาษณ์ที่เหมาะสม

คำสำคัญ : การสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาแพทย์ สัมฤทธิผลการเรียน รามาธิบดี