ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / English

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี | ผลงานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี

ปัญหาสุขภาพจิตของพนักงานขับรถเมล์


ชื่อนักวิจัย : ทวี เชื้อสุวรรณทวี วท.ม. วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

อีเมล์ที่สามารถติดต่อได้ : tavee.che@mahidol.ac.th และ tavee126@hotmail.com


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีจุดมุ่งหมายเพื่อความชุกของปัญหาสุขภาพจิต ในพนักงานขับรถเมล์ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ชนิดรถธรรมดา และศึกษาหาข้อมูลเบื้องต้นด้านสุขภาพจิต เพื่อประโยชน์การศึกษาวิจัยอื่นต่อไป โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน ๒๗๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบทดสอบสุขภาพจิต Symptom distress Checklist-๙๐ (SCL ๙๐) สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test และการทดลองความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีของ Cheffe ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSSx ผลการวิจัยพบว่า

  • ๑. ความชุกของปัญหาสุขภาพจิตของพนักงานขับรถเมล์ คิดเป็นจำนวน ร้อยละ ๓๗ ซึ่งมีค่าความชุกน้อยกว่าความชุกปัญหาสุขภาพจิต ในประชากรอื่น ๆ ใน กรุงเทพฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ และปัญหาสุขภาพจิตด้านความรู้สึกมีอาการทางกาย (Somatization) พบได้มากที่สุดเป็นจำนวนร้อยละ ๒๑.๑
  • ๒. ปัญหาสุขภาพจิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ ๐.๐๑ - ๐.๐๕ จำแนกตาม ๖ ตัวแปรต่อไปนี้ คือ การศึกษา พฤติกรรมเกี่ยวกับสารเสพติด อายุสถานภาพสมรสรายได้และภูมิลำเนาเดิม

คำสำคัญ : สุขภาพจิต พนักงานขับรถเมล์ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ