ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / English

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี | ผลงานวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี

ปัญหาของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี


ชื่อนักวิจัย : ทวี เชื้อสุวรรณทวี วท.ม. และ วราวุธ สุมาวงศ์ พบ.

อีเมล์ที่สามารถติดต่อได้ : tavee.che@mahidol.ac.th และ tavee126@hotmail.com


บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยเชิงพรรณนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจปัญหาของนักศึกษาแพทย์ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๒๓ - ๒๕๓๖ รวม ๑๔ รุ่น จำนวน ๑๖๐๖ คน จากการศึกษาพบว่ามีนักศึกษาที่มีปัญหา คือนักศึกษาที่ออกจากการศึกษากลางคัน ศึกษาล่าช้า หรือ ย้ายไปศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ในกลุ่มนักศึกษาที่มีปัญหาเหล่านี้พบว่าสามารถสำเร็จการศึกษาไปแล้ว ๕๘ คน ไม่สำเร็จการศึกษา ๑๙ คน และยังอยู่ระหว่างการศึกษาอีก ๓๐ คน ปัญหาของนักศึกษาแพทย์ แบ่งออกเป็น ๔ ประเภท คือ ปัญหาการเรียน (๖๔.๔๙%) ปัญหาสุขภาพจิต (๖.๔๑%) ปัญหาด้านพฤติกรรม (๑.๘๗%) และหลายปัญหาร่วมกัน (๒๕.๒๓%) นอกจากนี้ยังพบว่านักศึกษาที่คัดเลือกโดยสอบผ่านทางทบวงมหาวิทยาลัยมีปัญหาแตกต่างกับกลุ่มที่คัดเลือกจากโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (พชบ.) อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๐๕

คำสำคัญ : ปัญหาการเรียน สุขภาพจิต การศึกษา นักศึกษาแพทย์