ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | ศิษย์เก่า | รางวัลของนักศึกษาที่เคยได้รับ | ประจำปี ๒๕๕๗

รางวัลของนักศึกษาที่เคยได้รับ

ภาพนักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานปี 2556

นายธรรศพล เอกชัยวรวุฒิ(บอล) นักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๕๖

ภาพนักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานปี 2556

นางสาวเมธาวี ศรีเจริญจิระ นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาหูหนวกศึกษา เอกวิชาศิลปกรรมประยุกต์ด้านเครื่องดินเผา ซึ่งเป็นนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ จากสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา