ข้ามเมนูไปยังเนื้อหา

ไทย / อังกฤษ

ขณะนี้คุณอยู่ที่ | TCAS ปี 2564


การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยราชสุดา

  รอบที่ 1
portfolio
รอบที่ 2
Quota
รอบที่ 3
Admission
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา
     1.1 วิชาเอกล่ามภาษามือไทย (ผู้มีการได้ยิน)
15 คน
ดูเกณฑ์การรับ
13 คน
ดูเกณฑ์การรับ

 

5 คน
ดูเกณฑ์การรับ     1.2 วิชาเอกออกแบบเชิงพาณิชย์ (ผู้บกพร่องทางการได้ยิน) 12 คน
ดูเกณฑ์การรับ
3 คน
ดูเกณฑ์การรับ

 

ไม่รับ  2. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาของคนหูหนวก
     2.1 ผู้มีการได้ยิน
5 คน
ดูเกณฑ์การรับ
22 คน
ดูเกณฑ์การรับ

 

Ad 1 3 คน
ดูเกณฑ์การรับ

Ad 2 2 คน
ดูเกณฑ์การรับ     2.2 ผู้บกพร่องทางการได้ยิน 10 คน
ดูเกณฑ์การรับ
20 คน
ดูเกณฑ์การรับ

 

ไม่รับ
ระบบรับสมัคร คลิก (https://tcas.mahidol.ac.th)