สื่อมัลติมีเดียภาษามือไทย

จัดทำโดย : ภาควิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะผู้จัดทำ

ภาพ อาจารย์พฤหัส ศุภจรรยา

อาจารย์พฤหัส ศุภจรรยา

อีเมล์ : paruthas.sup@mahidol.ac.th


ภาพ อาจารย์กุลยา ไทรงาม

อาจารย์กุลยา ไทรงาม

อีเมล์ : kunlaya.sai@mahidol.ac.th


ภาพ อาจารย์ณัฐวิทชญ์ ศุภสินธุ์

อาจารย์ณัฐวิทชญ์ ศุภสินธุ์

อีเมล์ : nattawit.sup@mahidol.ac.th


ภาพ นางสาวนันทพร  จางวรางกูล

นางสาวนันทพร จางวรางกูล

อีเมล์ : nunthaporn.cha@mahidol.ac.th


ภาพ นางสาวพวงผกา  จันยาวงศ์

นางสาวพวงผกา จันยาวงศ์

อีเมล์ : peoungpaka.jay@mahidol.ac.th


ภาพ นายวีระวัฒน์  นาลาด

นายวีระวัฒน์ นาลาด

อีเมล์ : weerawat.nal@mahidol.ac.th


ภาพ นางสาววรวรรณ นิลมาลี

นางสาววรวรรณ นิลมาลี

อีเมล์ : worawan.nil@mahidol.ac.th


ภาพ นางสาวรัชนี เพ็ชรพูล

นางสาวรัชนี เพ็ชรพูล

อีเมล์ : ratchanee.phe@mahidol.ac.th


ภาพ นางสาวมุกดา บุญมี

นางสาวมุกดา บุญมี

อีเมล์ : mookda.bon@mahidol.ac.th