Skip Content
Your are here | Home | Water Management

Water Management


มีโครงการรณรงค์การรีไซเคิลขยะ
(Recycling program)

ภาพถังขยะแบบแยกชนิดของขยะ

มีนโยบาย/กิจกรรมการอนุรักษ์การใช้น้ำในส่วนงาน
(Water conservation program)

ได้ดำเนินนโยบายเต็มรูปแบบ
มีปริมาณการใช้น้ำบาดาล
(Pipe water)

  • ปี 2554 จำนวน .....71,355.... ลบ.ม.
  • ปี 2555 จำนวน ......76,133.67....... ลบ.ม.
  • ปี 2556 จำนวน .....78,437..... ลบ.ม.